Odprowadzanie podatków w Danii

System podatkowy obowiązujący w Danii

W Królestwie Danii, opodatkowanie wyróżnia się znaczącą stawką i zdolnością do dostosowania się do dochodów firm i osób fizycznych w sposób stopniowy. Możliwość odliczania różnych wydatków, takich jak składki emerytalne czy ubezpieczeniowe, alimenty, wydatki na żywność czy koszty dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, jest dostępna. Duński Urząd Skarbowy (SKAT) ma okres do 7 lat na dokonanie kontroli i weryfikacji tych wydatków.

W Danii istnieją różne stawki podatkowe, które zależą od statusu podmiotu, takiego jak pracownik firmy duńskiej, jednoosobowy przedsiębiorca, prezes spółki czy udziałowiec.

Główne informacje dotyczące podatków w Danii obejmują:

 1. ​Podatki dochodowe w roku 2019 prezentują się w następujący sposób:
  • 8% dla dochodów poniżej 50 217 DKK,
  • 39,2% dla dochodów od 50 217 DKK do 558 043 DKK,
  • 56,5% dla dochodów powyżej 558 043 DKK.

 2. Podatki Dania  pr regul. duńs. opod.
 3. Odpis podlegający opodatkowaniu składa się z podatku państwowego, miejskiego, składek na ubezpieczenie zdrowotne (sundhedsbidrag) i wpłat na rynek pracy (arbejdmarkedsbidrag lub AM-bidrag). Wartość dobrowolnego podatku kościelnego wynosi około 0,92%.

 4. Duński podatek gminny, opłacany do władz lokalnych, wynosi średnio 24,92%.

 5. Proces rejestracji w regionalnym Urzędzie Ceł i Podatków przebiega za pośrednictwem Agencji Przedsiębiorstw i Handlu.

 6. Opodatkowanie związane z dochodem ze spółek akcyjnych wynosi 27% (do 54 000 DKK) lub 42% (powyżej 54 000 DKK).

 7. Kiedy firma działa w Danii, podatek od osób prawnych wynosi 22% CIT. Jednakże, jeśli jej roczne obroty wynoszą powyżej 50 000 koron duńskich, staje się płatnikiem 25% VAT.

 8. W przypadku eksportu towarów i usług, stawka VAT wynosi 0%, a nabywcy mogą odliczyć podatek przy zakupie.

 9. Termin rozliczeniowy w Danii pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Dochody za ubiegły rok kalendarzowy (lub inny 12-miesięczny okres) są opodatkowane.

 10. Pracownicy duńskich firm podlegają pełnemu lub ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (begrænset skattepligt), zależnie od umowy i miejsca zamieszkania.

 11. Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej u duńskiego Urzędu Skarbowego (SKAT) trwa 3 lata.

 12. W 2019 roku, próg zwolnienia podatkowego wynosił 46 630 koron duńskich. To oznacza, że osoby, których dochód był niższy, nie były opodatkowane.

 13. Zeznanie podatkowe w Danii należy złożyć przez internet w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Jeśli rok kończy się między 1 lutego a 31 marca, deklarację należy złożyć do 1 sierpnia, a podatek opłacić do 20 marca i 20 listopada.

 14. System podatkowy w Danii obejmuje:
  • podatek kościelny (kirkeskat),
  • podatek gminny (kommuneskat),
  • składki emerytalne (ATM),
  • składki pracownicze,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne (sundhedsbidrag),
  • podatek gruntowy (od nieruchomości) – Ejendomsværdiskat, obowiązujący wszystkich rezydentów Danii, włącznie z Polakami rezydującymi tam. Dotyczy nieruchomości, bez względu na położenie. Stawki to 1% do wartości 3,04 mln DKK i 3% powyżej tej kwoty,
  • podatek od wartości nieruchomości, oszacowany w procesie publicznej wyceny,
  • podatek od zatrudniania pracowników zagranicznych, nałożony na duńskie firmy, które zatrudniają pracowników spoza Danii, w wysokości 38% – 35,6% netto, obejmujący 8% składki na fundusz zatrudnienia i 30% podatku od wynajmu siły roboczej, opłacany do danieńskiego Urzędu Skarbowego,
  • podatek od dochodów, zarówno u osób fizycznych, jak i prawnych,
  • podatek źródłowy, potrącany od dochodu,
  • jak również podatki pośrednie: cło, podatki środowiskowe, akcyza (punktafgift), VAT (moms).


Duński system opodatkowania jest skomplikowany, więc przed podjęciem działalności lub pracy w Danii warto dokładnie zapoznać się z przepisami, stawkami, dokumentami i terminami związanymi z opodatkowaniem.


Opodatkowanie z perspektywy przedsiębiorstwa


W Danii, system opodatkowania obejmuje osoby znajdujące się i zarabiające w kraju. Niezależnie od statusu, czy to bezrobotni korzystający z a-kasse, emeryci, studenci z państwowymi dotacjami, osoby pracujące za granicą z dochodami zagranicznymi, czy też różne formy przedsiębiorców, takie jak jednoosobowa działalność gospodarcza (Enkeltmandsvirksomhed), spółka akcyjna (Aktieselskab - A/S), spółka jawna (Interesselskab - I/S), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Anpartsselskab - ApS), spółka komandytowa (Kommanditselskab - K/S), oddział zagranicznej firmy (Filial af udenlandsk selskab), przedstawicielstwo zagranicznej firmy (Salgskontor) czy też stowarzyszenia spółdzielcze (Andelsforening/Brugsforening). (ilustracja)

W Danii, Urząd Skarbowy znany jako SKAT, traktuje przychody z prowadzenia działalności gospodarczej na zasadzie samozatrudnienia jako dochody właściciela firmy. W rezultacie, opodatkowanie działalności biznesowej jest zgłaszane poprzez jedno zeznanie podatkowe. Właściciel firmowy, który odprowadza podatki i składki, ma prawo do korzyści emerytalnych i zdrowotnych, podobnie jak pracownicy zatrudnieni w Danii.

Co pół roku lub kwartał, konieczne jest złożenie deklaracji podatkowej za pośrednictwem platformy internetowej SKAT, obejmującej zarówno podatek dochodowy, jak i VAT.

Podatki Dania  terminy zal


Gdy ktoś zakłada i prowadzi firmę w Danii, obowiązuje podatek od osób prawnych w wysokości 22%. Jeżeli roczne obroty danieńskiej firmy przekroczą 50 000 koron duńskich, firma staje się płatnikiem podatku VAT w wysokości 25%.


Duńskie progi podatkowe

Podatki Dania  3 poz opod

Płacenie podatków przez firmy


Wszelkie organizacje korporacyjne działające na terenie Danii, od stowarzyszeń poprzez spółdzielnie do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych i oddziałów zagranicznych mają obowiązek rozliczenia podatku dochodowego od ogólnego dochodu (obejmującego zarówno przychody z nieruchomości, jak i kapitału) w ciągu pół roku po zakończeniu roku podatkowego.

Co warto zrozumieć o tym systemie opodatkowania podmiotów prawnych?


 1. Podatek dochodowy dla korporacji wynosi 22%.
 2. Przedsiębiorstwa nienależące do rezydentów opodatkowują 22% dochodu tylko w odniesieniu do dochodów wygenerowanych w Danii.
 3. Ta sama stawka 22% podatku obejmuje również zyski kapitałowe, które są wliczane do dochodu firmy działającej w Danii.
 4. Zysk kapitałowy związany z transakcjami sprzedaży akcji spółek, akcji grupowych, akcji portfelowych oraz akcji spółek zależnych nie podlega opodatkowaniu, o ile jesteś akcjonariuszem z Danii.
 5. Kompletny zysk kapitałowy pochodzący ze sprzedaży akcji portfelowych notowanych na giełdzie podlega 22% opodatkowaniu.
 6. Gdy zagraniczny akcjonariusz sprzedaje akcje danego przedsiębiorstwa w Danii, zysk kapitałowy ze wspomnianej transakcji nie podlega tym konkretnym opodatkowaniom.
 7. Wszystkie lokalne firmy zobowiązane są do płacenia podatków ekologicznych, jeśli działają w sektorze energetycznym, zaś proces rozliczenia tych podatków odbywa się z danym Urzędem Skarbowym.
 8. Przychody generowane przez siedziby przedsiębiorstw w Danii są zestawiane z dochodami zagranicznych oddziałów (jednak zyski z tych zagranicznych oddziałów mogą podlegać zwolnieniu z opodatkowania w Danii).


Pracownik z UE zatrudniony w Danii


W kontekście swobodnego przemieszczania się pracowników w państwach Unii Europejskiej, nie ma konieczności spełniania szczególnych wymogów w celu uzyskania zgody na zatrudnienie w Danii. Niemniej jednak, istnieje obowiązek rejestracji w lokalnych instytucjach ubezpieczeń społecznych i organach podatkowych.

Przykładem może być sytuacja Pedra, konsultanta z Hiszpanii, który otrzymał atrakcyjną ofertę pracy u duńskiego klienta końcowego za pośrednictwem firmy A. Po przesłaniu swojego podania, otrzymał propozycję projektu trwającego 6 miesięcy, gdzie wymagane było pełnoetatowe zatrudnienie w Danii. Konsultant Pedro zawarł umowę opartą na wynagrodzeniu godzinowym/dziennym, a jego kwalifikacje zostały zaakceptowane przez klienta. W ramach tej umowy, Pedro pracuje na terytorium Danii zgodnie z ustalonymi warunkami między firmą A a klientem.

Od pierwszego dnia pracy, niemiecki konsultant Pedro jest zobowiązany do opłacania podatków w Danii, stosując się do zasad dotyczących międzynarodowego zatrudniania pracowników. Jeśli Pedro postanowi zerwać swoje więzi z Hiszpanią, takie jak miejsce zamieszkania, rodzina czy interesy ekonomiczne, i skoncentruje się wyłącznie na pracy w Danii, podlegać będzie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w tym kraju.


Unikanie podwójnego opodatkowania


Przy pomocy umów dotyczących unikania podwójnego opodatkowania, organizacje dążą do uniknięcia sytuacji, w których dwukrotnie płaci się podatki. Poprzez porozumienia międzynarodowe między Danią a różnymi krajami, podatki pobierane w kraju zatrudnienia pracownika mogą być zmniejszone o kwotę podatku, który muszą uiścić w kraju swojego zamieszkania. Dochody osiągnięte przez pracowników w kraju zatrudnienia są opodatkowane tylko raz (w tym kraju), podczas gdy są wyłączone spod opodatkowania w kraju zamieszkania lub meldunku (obywatele są zobowiązani do opłacenia podatku w kraju z wyższą stawką podatkową). Kształtowanie tych umów odgrywa istotną rolę w eliminacji podwójnego opodatkowania.


Podatek VAT


W Danii obowiązuje jednolity podatek VAT (MOMS) wynoszący 25%, który dotyczy zarówno towarów, jak i usług. Niemniej jednak, istnieją pewne wyjątki, w których niektóre usługi są zwolnione z tego podatku, jak na przykład:

Należy zauważyć, że mimo 25% stawki VAT, istnieje również stawka zerowa (0%), która dotyczy towarów i usług eksportowanych. Nabywcy tych towarów i usług mają możliwość odliczenia wartości tego podatku.

Ponadto, pewne usługi podlegają mechanizmowi odwrotnego obciążenia, takie jak:


Dodatkowe istotne informacje dotyczące tego podatku to:

 1. Wszystkie duńskie firmy o rocznych obrotach przekraczających 50 000 koron duńskich podlegają opodatkowaniu VAT.
 2. Standardowa stawka podatku VAT wynosi 25%.
 3. Stawka 25% obejmuje praktycznie wszystkie usługi i produkty przemysłowe.
 4. Niektóre usługi, np. opieka medyczna, edukacja, działalność kulturalna i bankowość, podlegają stawce 0%.
 5. Pracownicy spoza Danii, zatrudnieni na okres od 3 miesięcy do 3 lat, zarabiający co najmniej 47 500 koron duńskich, podlegają 25% podatkowi dochodowemu oraz 9% składce na rynek pracy.
 6. Przedsiębiorstwa sprzedające produkty i usługi w Danii są zobowiązane do płacenia jednolitego 25% podatku VAT, który jest doliczany do ceny końcowego produktu lub usługi.
 7. Rejestracja firmy jako płatnika VAT musi być przeprowadzona w ciągu 8 dni od rozpoczęcia działalności i może odbyć się za pośrednictwem portalu Rejestru Zagranicznych Dostawców (RUT, virk.dk).
 8. Mechanizm odwrotnego obciążenia pozwala zagranicznym firmom dostarczać usługi i towary do Danii bez konieczności naliczania duńskiego VAT. W tym przypadku, wartość netto towaru lub usługi jest widoczna na fakturze.
 9. Polskie spółki, nawet jeśli nie są płatnikami VAT w Danii, mogą ubiegać się o zwrot opodatkowanego VAT za koszty poniesione w tym kraju.
 10. Odbiorcy usług w Danii, nawet jeśli nie są zarejestrowani jako płatnicy VAT, są zobowiązani do zarejestrowania się i opłacenia podatku VAT.


Podatek CIT


Podatek CIT stanowi jedno z kluczowych źródeł wpływów do budżetu państwa w Danii, przynosząc około 8% całkowitych dochodów. Jego funkcją jest opodatkowanie zysków firm działających na terytorium kraju, obejmując również dochody z inwestycji kapitałowych.

Oto kilka ważnych informacji związanych z danym podatkiem:Podatek akcyzowy


W Danii, podatek akcyzowy jest nakładany zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej oraz zgodnie z krajowymi przepisami. Dotyczy on różnych kategorii towarów, takich jak alkohole (wina, piwo), papierosy, gaz ziemny, czekolada, energia elektryczna, tytoń do żucia, kawa, opony samochodowe, wyroby cukiernicze i wiele innych.

Wspomniany Układ z 16 grudnia 1991 roku jest umową handlową między Polską a Unią Europejską, która miała na celu stworzenie strefy wolnego handlu dla produktów przemysłowych. W ramach tej umowy preferencyjne stawki celne, w większości przypadków wynoszące 0%, umożliwiają swobodny przepływ towarów. Aby skorzystać z tych preferencji, konieczne jest dostarczenie EUR1, świadectwa pochodzenia towaru, co umożliwia zwolnienie z wyższych stawek celnych.

Obliczanie cła opiera się na wartości celnej produktu, uwzględniającej cenę z faktury oraz koszty transportu i ubezpieczenia. Stawki akcyzy w Danii są zróżnicowane, obejmują różne grupy produktów, takie jak wyroby tytoniowe, alkohole, kawa, wyroby czekoladowe, produkty spirytusowe, kasetki wideo, samochody, paliwa, żarówki, lody, opakowania jednorazowe i inne.


Kwota wolna od podatku


W 2019 roku w Danii przyjęto zasadę, że osoby pracujące na terenie Danii, których dochody roczne w tym okresie nie przewyższały 46 630 koron duńskich, nie miały obowiązku uiścić podatku dochodowego za ten rok.


Podatek pobierany od pracowników


W Królestwie Danii obowiązuje system opodatkowania dochodów, który składa się z trzech progów: niskiego, średniego i wysokiego. W kontekście jednostek fizycznych, przewiduje się płacenie stałego podatku dochodowego (na rzecz gminy), wynoszącego 32,6%. Dodatkowo, istnieje progresywny podatek dochodowy, wynoszący 5,64% (dotyczący dochodów przewyższających 42 000 duńskich koron, wliczając w to zyski kapitałowe), oraz 15% (dla dochodów przekraczających 42 100 koron duńskich, uwzględniających zyski kapitałowe). Te opłaty przyczyniają się do budżetu państwa. Progresywna stawka dotyczy zarówno dochodów z pracy, jak i zysków kapitałowych, jednak całkowite opodatkowanie dochodu jednej osoby nie przekroczy 59%.

W Danii, osoby fizyczne, które ukończyły co najmniej 15 lat (a także młodsi, którzy osiągnęli dochód), są zobowiązane do składania deklaracji podatkowej na koniec każdego roku podatkowego. Ostateczny termin na to to 1 lipca, z wyjątkiem przypadków, gdy podatnik wnioskował o wydłużenie terminu. W sytuacji, gdy osoba fizyczna nie uzyskuje dochodów lub osiąga jedynie przychody z działalności zarobkowej na terytorium Danii, ma obowiązek złożenia uproszczonej deklaracji podatkowej do 1 maja. W sytuacji małżeństw, para ma obowiązek osobnego rozliczenia podatku dochodowego.


Podatek dochodowy


W Królestwie Danii, od 1903 roku, obowiązuje system opodatkowania dochodów, który został podzielony na dwie główne kategorie: progresywny podatek państwowy i liniowy lokalny podatek dochodowy.

W 2019 roku, stawki procentowe podatku dochodowego w Danii przedstawiają się w następujący sposób:


W obszarze Danii istnieje również opcja dobrowolnego składania podatku kościelnego, którego średni poziom wynosi 0,92% (stawki kirkestat mogą mieć zróżnicowany zakres od 1% do 2%, zależnie od lokalnej gminy). Dodatkowo, funkcjonuje ruchomy podatek komunalny (kommuneskat), który przeciętnie wynosi 24,84% i jest przekazywany do władz samorządowych.

Co roku w Danii ustalana jest nowa kwota zwolnienia z opodatkowania (w 2019 roku wynosiła ona 10,10% od wynagrodzenia brutto).

Osoby, które podlegają opodatkowaniu w Danii, są również zobowiązane do rejestracji w lokalnym Urzędzie Skarbowym oraz Urzędzie Handlu i Przedsiębiorstw za pośrednictwem Danish Commerce and Companies Agency. Potrzebne dokumenty i ważne terminy związane z odprowadzaniem podatków


W kontekście formalności podatkowych w Danii spotykamy się z różnorodnymi papierami, a oto kilka z nich:


 1.  Arsopgorelse to oficjalny dokument, przygotowywany przez SKAT, który jest rozsyłany po 2 lipca i zawiera kluczowe informacje dotyczące podatków, takie jak ostateczne saldo do uregulowania lub zwrotu.

 2. Oplysningsseddel stanowi równoważnik krajowego formularza PIT-11 i skupia się na podsumowaniu dochodów pracownika. W Danii pracodawcy są zobowiązani do wydania tego papieru swoim pracownikom po zakończeniu ich współpracy.

 3. Selvangivelse to formularz deklaracji podatkowej, dostarczany przez duński Urząd Skarbowy (SKAT). Następnie, formularz jest wysyłany na adres podatnika, podany podczas rejestracji, niezależnie od tego, czy to lokalizacja w Danii czy Polsce.

 4. Lonseddel to dokumenty wypłat, które pojawiają się regularnie, co tydzień lub miesiąc, w zależności od okresu wypłat. Są to zapisy płatności, regularnie dostarczane pracownikom.


Zwrot podatku w Danii


W celu rozwiązania istotnych kwestii dotyczących deklaracji podatkowych, dokumentów oraz terminów, zarówno dla pracowników firm w Danii, jak i dla właścicieli przedsiębiorstw, zalecane jest wykorzystanie dostępnych online usług na stronie duńskiego Urzędu Skarbowego (SKAT, www.skat.dk).

Aby przeprowadzić proces składania deklaracji podatkowej przez internet, konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie się oraz uzyskanie specjalnego kodu TastSelv-kode (www.tastselv.skat.dk), który składa się z 8 cyfr. Ten kod działa również jako hasło dostępu do systemu. Posiadając indywidualny kod TastSelv-kode (lub NemID), można uzyskać dostęp do osobistych informacji podatkowych.

Biuro Obsługi Obywateli w Danii, nazywane także Folkeregistret lub Biura Obsługi Obcokrajowców, znajdujące się w różnych miejscowościach, takich jak Odense, Kopenhaga, Aarhus i Aalborg, odpowiada za przydzielanie numerów identyfikacji podatkowej duńskim pracownikom i przedsiębiorcom, znanych jako Central Person Register (CPR). Ten numer jest niezbędny do otrzymania karty ubezpieczenia zdrowotnego, która zapewnia bezpłatną opiekę medyczną. Aby otrzymać numer CPR, wymagane jest dostarczenie dowodu tożsamości, umowy najmu oraz umowy o pracę.


Jakie wydatki można odliczyć od podatku dochodowego w Danii?


W kontekście zatrudnienia w firmie działającej w Danii, istnieje możliwość wykorzystania różnorodnych ulg podatkowych, które pomagają zmniejszyć płatność podatkową. Dla uzyskania tych ulg konieczne jest dostarczenie odpowiednich dokumentów.

Poniżej przedstawiamy spis ulg podatkowych obowiązujących w Danii oraz dokumenty potrzebne do ich uzyskania:

Najczęściej zadawane pytania


 1. Jak określić rezydencję podatkową w Danii?
  W Danii, regulacje podatkowe związane są z pojęciem rezydencji podatkowej dla pracowników i przedsiębiorców. To oznacza, że osoby, które spędzają więcej niż 6 miesięcy w Danii lub osiedlają się tam na stałe, uważane są za rezydentów podatkowych. W rezultacie zobowiązane są do opłacania podatków od swoich dochodów zarówno w Danii, jak i za granicą, ale tylko w Danii.

 2. Dla kogo przewidziany jest pełny zwrot podatku zapłaconego w Danii?
  Pełny zwrot podatku zapłaconego w Danii przysługuje wszystkim, których roczny dochód nie przekroczył 42 900 duńskich koron.

 3. Kiedy należy złożyć deklarację podatkową w Danii?
  Ostateczny termin składania deklaracji podatkowej do duńskiego Urzędu Skarbowego (SKAT) to 1 maja lub 1 lipca, w zależności od sytuacji.

 4. Czy złożenie deklaracji podatkowej jest obowiązkowe?
  Tak, każdy pracownik w Danii ma obowiązek składania rocznej deklaracji podatkowej do SKAT. Brak złożenia deklaracji naraża na grzywnę w wysokości około 5000 duńskich koron.

 5. Czym jest NemKonto?
  NemKonto to specjalne konto bankowe pracownika, na które przekazywane są zwroty podatków od SKAT oraz wynagrodzenie za pracę.

 6. Jaki jest okres na złożenie zeznania podatkowego i korekty w Danii?
  W Danii można złożyć zeznanie podatkowe, korektę lub odwołanie do 3 lat i 4 miesięcy wstecz.

 7. Kto ma ograniczony obowiązek podatkowy?
  Ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy osób pracujących w Danii, ale niebędących stałymi mieszkańcami. Dotyczy jedynie dochodów zdobytych na terenie Danii.

 8. Co oznacza Personfradrag?
  Personfradrag to osobista ulga podatkowa, przysługująca duńskim rezydentom pracującym przez co najmniej 12 miesięcy.

 9. Czym są NemID i Tastselv?
  NemID i Tastselv to specjalne kody potrzebne do elektronicznego składania deklaracji podatkowej w Danii, które można zamówić online.

 10. Czym jest ejendomsværdiskat?
  Ejendomsværdiskat to duński podatek od wartości nieruchomości, obejmujący nieruchomości niezależnie od ich lokalizacji. Płaci się go rezydentom Danii, również za nieruchomości poza granicami kraju.

 11. Jakie są ulgi i zwolnienia w podatku katastralnym?
  Istnieją różne ulgi i zwolnienia, między innymi dla osób powyżej 65 roku życia, osób wynajmujących nieruchomość lub posiadających nieruchomość za granicą.

 12. Czym jest ejendomsskat (Municipal Property Tax)?
  Ejendomsskat to duński podatek od wartości gruntów, opodatkowujący wartość nieruchomości z uwzględnieniem ulepszeń.

 13. Czym jest Skat til udbetaling?
  Skat til udbetaling to informacja o zwrocie podatku na decyzji podatkowej.

 14. Czym jest Restskat til betaling?
  Restskat til betaling to informacja o należnym podatku na decyzji podatkowej.

 15. Czym są Forskudsopgorelse oraz Selvangivelse?
  Forskudsopgorelse i Selvangivelse to karty podatkowe w Danii, zawierające numer TastSelv potrzebny do składania deklaracji podatkowej online.

 16. Czym jest Feriepenge i kto ma do niego dostęp?
  Feriepenge to wypłata urlopowego dla legalnie pracujących osób w Danii. Przysługuje za każdy pracujący miesiąc.

 17. Co to jest Personnummer?
  Personnummer to duński odpowiednik NIP, niezbędny do rozliczeń podatkowych i VAT.

 18. Czym jest Sundhedsbidrag?
  Sundhedsbidrag to składka na ubezpieczenie zdrowotne w Danii.

 19. Czym jest Arbejdmarkedsbidrag (AM-bidrag)?
  Arbejdsmarkedsbidrag to składka na rynek pracy w Danii, wynosząca 8%.

 20. Czym jest duński Skattestyrelsen?
  Skattestyrelsen to Urząd Skarbowy w Danii.